13 sierpnia zgromadziliśmy się tradycyjnie na nabożeństwie fatimskim.

W sobotę, 13 lipca tradycyjnie zgromadziliśmy się na nabożeństwie fatimskim, aby zawierzyć Matce Bożej intencje naszej parafii oraz osobiste.

W dniach od 03 do 06 lipca w Gowidlinie odbyły się rekolekcje letnie dla ministrantów i lektorów z Diecezji Pelplińskiej. W rekolekcjach uczestniczyło 56 ministrantów z 13 parafii (Strzepcz, Tczew - św. Maksymiliana, Dzierżążno, Borowo, Pelplin, Jabłowo, Cekcyn, Nowe, Sulęczyno, Tczew - Matka Kościoła, Skarszewy - Michała Archanioła, Czarna Dąbrówka, Gniewino) oraz 8 kleryków i 2 kapłanów.  
W trakcie rekolekcji uczestniczyliśmy w Mszach świętych, modlitwach, zajęciach w grupach, w grze terenowej, w rozgrywkach sportowych z miejscowym klubem piłkarskim FC Gowidlino. Była też możliwość kąpieli w jeziorze i zwiedzania 44 Bazy Lotnictwa Morskiego Marynarki Wojennej w Siemirowicach.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za stworzenie świetnej atmosfery, a także opiekunom, którzy włożyli wiele sił i zaangażowania w opiekę nad ministrantami.

Pierwszy tydzień wakacji był dla naszej świetlicowej wspólnoty czasem
na wspólną rekreację i rozrywkę. Już od poniedziałku 24 czerwca
wszystkie chętne Świetliki – a uzbierało się ich aż 56 - mogły wziąć
udział w czterodniowych półkoloniach. Każdy dzień był ciekawy i
intensywny, a pogoda wymarzona. Rozpoczęliśmy nasze półkolonie „z
przytupem”, bo od wystrzału z hakownicy. Tę i wiele innych atrakcji
zafundował nam Mistrz Jacenty Ordowski i jego kompanija, którzy
odkryli przed nami wiele tajników średniowiecznego życia. Poznaliśmy
też historię cennych rękopisów oraz zupełnie współczesnego druku oraz
nauczyliśmy się jak czerpie się papier, a to dzięki warsztatom z
bibliotece diecezjalnej w Pelplinie
 
W czasie naszych półkolonijnych spotkań mieliśmy też okazję zmierzyć
się z nowoczesnymi technologiami. Najpierw dzięki instruktorom z
zaprzyjaźnionej tczewskiej Stacji Dobrego Czasu Świetliki programowały
z robotami Dot i Dash oraz LEGO Story Strter,  LEGO Smart i
LearnToLearn. Później dzięki naszym wychowawcom mogły poznać
fascynującą historię małego ufoludka Scottiego i zaprogramować jego
działania, by pomóc mu w powrocie do domu.
 
W programie znalazł się też wyjazd do kina, na plac zabaw i parku
trampolin, no i oczywiście basen. Wszystko to było możliwe dzięki
życzliwemu wsparciu wielu osób i instytucji, którym składamy serdeczne
podziękowania. Nasz wypoczynek dofinansowany został przez Urząd Miasta
i Gminy w Pelplinie, Urząd Województwa Pomorskiego, Gminną Komisję ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pelplinie oraz
Parafię Katedralną w Pelplinie. Wsparcie rzeczowe otrzymaliśmy od
państwa Danuty i Leszka Melerów z Piekarni Meler oraz pani Krystyny
Rąbała z Masarni Rąbała.

W Uroczystość św. Piotra i Pawła z naszej parafii wyruszył rajd rowerowy, który łącznie liczył 45 km. Wyruszając z parafii, pierwszym i zarazem najważniejszym celem było Piaseczno, gdzie odprawiliśmy Msze świętą, a następnie udaliśmy się do studzienki. Nakarmieni Bożym Słowem i Komunią świętą pojechaliśmy do Dzierżążna, aby tam wzmocnić swoje ciało przez wspólnotowego grilla. Ostatni odcinek pokonaliśmy przejeżdżając przez Bielawki i Górkę Papieską. Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania naszego parafialnego rajdu rowerowego.

W czwartek, 27 czerwca o godz. 18:00 Ksiądz Proboszcz przewodniczył Mszy św. na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy odbyła się procesja Eucharystyczna wokół naszego "kościółka". Na zakończenie Mszy św. odbył obrzęd błogosławieństwa przyniesionych przez nas wianków.

Zapytanie ofertowe – usługa nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu” Utworzenie Szlaku Kościołów w woj. pomorskim”

 

Pelplin, 25 czerwca 2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Usługa nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu „Utworzenie Szlaku Kościołów w woj. pomorskim” 

Zamawiający
Nazwa, siedziba oraz dane teleadresowe Zamawiającego
Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Pelplinie  
Plac Mariacki 2
83-130 Pelplin
Województwo Pomorskie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb udzielenia zamówienia Publicznego
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko jednej, najkorzystniejszej oferty. Z oferentem, który ją złożył, zostanie podpisana umowa na realizację zadania.   

Opis przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 4 ustawy z dna 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016 poz. 290 ze zm.), nad realizacją prac budowlanych w ramach projektu pn. „Utworzenie Szlaku  Kościołów w woj. pomorskim ”, w szczególności:
stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w spotkaniach roboczych na terenie budowy organizowanych przez Zamawiającego,
dokonywanie zmian, poprawek, uzupełnień w dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu ich z Zamawiającym.

Kod CPV:         71248000-8 

Termin realizacji Zamówienia
Planowaną datą rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy. Łączny czas realizacji zmówienia przewidziany jest na okres realizacji robót budowlanych nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2022 roku (planowana data dokonania ostatniego odbioru rzeczowego). Niemniej jednak w przypadku przekroczenia tego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi do zakończenia robót budowlanych.
Od dnia zakończenia robót budowlanych rozpocznie się okres rękojmi  i gwarancji na wykonanie usługi nadzoru autorskiego i będzie trwał przez okres 24 miesięcy.

Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia.

5.1. Warunki ogólne
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do udziału w postępowaniu
Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń.

Sposób weryfikacji spełnienia warunków
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena zostanie dokonana metodą spełnia – nie spełnia.

Wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia Wykonawcy Nadzoru autorskiego będzie dokonywana w dwóch transzach; I transza po zrealizowaniu co najmniej 50 % zamówienia,  II transza po zakończeniu realizacji zamówienia.

Wymogi dotyczące przygotowania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Miejsce oraz termin składania ofert

Zamawiający dopuszcza następujące sposoby dostarczenia ofert:
osobiste dostarczenie oferty do siedziby Zamawiającego,
przesłanie oferty na adres podany w pkt. 1.1.
przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin składania ofert upływa dnia 8  lipca  2019 roku do godz. 12.00

Kryterium oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium     Waga
Cena     100

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie

Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

Informacje o formalnościach związanych z wyborem oferty

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie  przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warunki umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3  do niniejszego zapytania.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach (np.: zmiany projektowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (w szczególności klęski żywiołowe), zaistniałe nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe (w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne));
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,
zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,
innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia.
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.


Załącznik nr 1

………………………………………….., dn. ………………………………..

OFERTA

Nazwa firmy /Imię i nazwisko:.………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………Nr telefonu.……………………………….………….…
E-mail ………………………………NIP / PESEL ….………………………………………………………………………………
REGON ……………………………………………KRS / CEiDG …………………………………………………………………
Reprezentowany przez: ……………………………..…………………………………………………………………………

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. „Utworzenie Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich w woj. pomorskim”
Oferujemy wykonanie usług objętych niniejszym zapytaniem - zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym – za kwotę:
 Łączna cena brutto: ____________________________złotych
(słownie złotych________________________________________________________)
cena netto: ____________________________złotych
podatek VAT stawka _________ %, w wysokości _____________ złotych
2.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do ich treści zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
3.    Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym.
4.    Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5.    Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w istotnych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.    Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym.…………………………………………………………………..
Podpis wykonawcyZałącznik nr 2


………………………………………….., dn. ………………………………..


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń.


…………………………………………………………………..
Podpis wykonawcy


Załącznik nr 3


Umowa
o pełnienie nadzoru autorskiego

zawarta w dniu ……………………..w Pelplinie  pomiędzy:
Parafią Katedralną Wniebowzięcia NMP w Pelplinie, Plac Mariacki 2, 83-130 Pelplin,  reprezentowaną przez Proboszcza Tadeusza Brzezińskiego, zwaną  dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zwanymi dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych  w ramach projektu pn. „Utworzenie Szlaku Kościołów w woj. pomorskim ”. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w spotkaniach roboczych na terenie budowy organizowanych przez Zamawiającego,
dokonywanie zmian, poprawek, uzupełnień w dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu ich z Zamawiającym.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
§ 2.
1. Czas trwania umowy rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszej umowy, a termin wykonania całości przedmiotu zamówienia pokrywa się z terminem zakończenia robót budowlanych, tj. z dniem 30 czerwca 2022 rok (planowana data dokonania ostatniego odbioru rzeczowego).
2. Niemniej jednak w przypadku nie zakończenia robót budowlanych w terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi do czasu zakończenia robót budowlanych.
3. Od dnia zakończenia robót budowlanych rozpocznie się okres rękojmi i gwarancji na wykonanie usługi nadzoru autorskiego i będzie trwał przez okres 24 miesięcy.

§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……..……………. złotych (słownie:………………………………………………………………..)    
Wynagrodzenia Wykonawcy będzie wypłacone w dwóch transzach; I transza po zrealizowaniu co najmniej 50 % zamówienia,  II transza po zakończeniu realizacji zamówienia po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.
Podstawa do wystawienia faktury/rachunku są podpisane przez Wykonawcę protokoły odbioru.
Zapłata należności z rachunków nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze/rachunku.
§ 4.
Do kontaktu z Wykonawcą Zamawiający upoważnia …………………………………...
Do kontaktu z Zamawiającym Wykonawca upoważnia …………………………………………
§ 5.
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za uchylanie się od wykonywania nadzoru autorskiego w zakresie określonym w niniejszej umowie –  w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto określonego na podstawie wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 – za każdy dzień w przypadku braku wykonania obowiązków umownych,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego na podstawie wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego na podstawie wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.
2. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 6.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w następujących przypadkach:
terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach (np.: zmiany projektowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (w szczególności klęski żywiołowe), zaistniałe nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe (w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne));
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,
zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,
innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
§ 7.
Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 9.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Nasza parafialna schola zakończyła soją tegoroczną działalność ogniskiem u Księdza Proboszcza w sobotę, 22 czerwca.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry